Algemene Voorwaarden BlueCity Eventlocaties

Algemene Voorwaarden BlueCity Eventlocaties

Wij adviseren je deze Algemene Voorwaarden zorgvuldig te lezen zodat je op de hoogte bent van je rechten en verplichtingen onder de Overeenkomst tussen jou en ons. Jij wordt in deze Algemene Voorwaarden aangeduid als de Opdrachtgever. We kiezen gemakshalve voor de mannelijke vorm, maar bedoelen daar waar “hij” staat uiteraard ook “zij”.

Artikel 1. Definities

Onder de navolgende woorden wordt in de ALGEMENE VOORWAARDEN, en in de aanbiedingen en overeenkomsten waarop de ALGEMENE VOORWAARDEN van toepassing zijn, telkens het volgende verstaan:

1.1 BlueCity 010 BV
De besloten vennootschap BlueCity 010 BV, gevestigd en kantoorhoudende te (3063 NS) Rotterdam aan Maasboulevard 100;

1.2 Algemene Voorwaarden
Deze algemene voorwaarden van BlueCity 010 BV;

1.3 Dienst(en)
De dienst(en) die door BlueCity 010 BV wordt verricht;

1.4 Intellectuele Eigendomsrechten
Alle intellectuele eigendomsrechten zoals auteursrechten, merkrechten, octrooirechten, handelsnaamrechten, databankrechten en naburige rechten, alsmede daaraan verwante rechten zoals rechten ten aanzien van knowhow en domeinnamen;

1.5 Opdrachtgever
Jij, de opdrachtgever en wederpartij van BlueCity 010 BV bij de Overeenkomst;

1.6 Overeenkomst
Een overeenkomst tussen BlueCity 010 BV en een opdrachtgever ter zake een of meer door BlueCity 010 BV te verlenen diensten tegen een door de opdrachtgever te betalen prijs. In plaats van de term overeenkomst wordt soms de term reservering gebruikt.

1.7 Partij(en)
BlueCity 010 BV en/of Opdrachtgever.

1.8 Host
Degene die BlueCity 010 BV vertegenwoordigt bij het uitvoeren van overeenkomsten.

1.9 Verlenen van dienst(en)
Het door BlueCity 010 BV verstrekken van logies en/of eten en/of drank en/of het ter beschikking stellen van (zaal)ruimte en/of terreinen, alles met alle daarbij behorende werkzaamheden en diensten, en alles in de ruimste zin van het woord.

1.10 Gast
De natuurlijke perso(o)n(en) aan wie op grond van een met de opdrachtgever gesloten overeenkomst één of meer dienst(en) moet(en) worden verleend. Waar in de algemene voorwaarden van gast of opdrachtgever wordt gesproken, wordt zowel gast als opdrachtgever bedoeld, tenzij uit de inhoud van de bepaling en haar strekking noodzakelijkerwijze voortvloeit dat slechts één van beide bedoeld kan zijn.

1.11 Reserveringswaarde
De waarde van de overeenkomst, die gelijk is aan de totale omzetverwachting van BlueCity 010 BV inclusief B.T.W. ter zake een met een opdrachtgever gesloten overeenkomst.

1.12 No-show
Het zonder annulering niet gebruik maken door een gast van een op grond van een overeenkomst te verstrekken dienst.

1.13 Groep
Een groep van 10 of meer gasten aan wie door BlueCity 010 BV diensten moeten worden verleend krachtens een of meer als samenhangend te beschouwen overeenkomsten.

1.14 Kurken- en keukengeld
Het bedrag verschuldigd voor het in de ruimten van BlueCity 010 BV nuttigen van niet door dat BlueCity 010 BV verstrekte drank en/of eten.

1.15 Individu
Iedere persoon, vallende onder gast of opdrachtgever, die niet behoort tot een groep volgens bovengenoemde definitie.

1.16 Annulering
De in schriftelijke vorm door de opdrachtgever aan BlueCity 010 BV gedane mededeling dat van één of meer overeengekomen diensten geheel of gedeeltelijk geen gebruik zal worden gemaakt, dan wel de in schriftelijke vorm door BlueCity 010 BV aan de opdrachtgever gedane mededeling dat één of meer overeengekomen diensten geheel of gedeeltelijk niet verstrekt zullen worden.

Artikel 2. Toepasselijkheid

2.1 De Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op elke overeenkomst tussen BlueCity 010 BV en een opdrachtgever, alsmede op alle aanbiedingen ter zake de totstandkoming van deze overeenkomsten. Eventuele algemene voorwaarden van de opdrachtgever worden hierbij uitdrukkelijk van de hand gewezen.

2.2 Afwijkingen van en aanvullingen op de overeenkomst zijn uitsluitend geldig indien deze schriftelijk door Partijen zijn overeengekomen.

2.3 Wanneer de opdrachtnemer andere partijen inschakelt om de diensten te leveren, dan zijn deze Algemene Voorwaarden ook van toepassing op de uitvoering van de diensten door deze andere partij.

2.4 BlueCity 010 BV is gerechtigd deze Algemene Voorwaarden te wijzigen. Inhoudelijke wijzigingen worden één (1) maand na bekendmaking van kracht. Wijzigingen in de Algemene Voorwaarden hebben geen effect voor een bestaande Overeenkomst.

Artikel 3. Totstandkoming overeenkomst

3.1 Offertes en aanbiedingen van BlueCity 010 BV zijn vrijblijvend, tenzij in de offerte een geldigheidsduur is opgenomen. Wanneer geen termijn voor aanvaarding is opgenomen, vervalt de offerte altijd na verloop van een maand.

3.2 Indien de Opdrachtgever zonder een daaraan voorafgaande aanbieding aan BlueCity 010 BV een opdracht verstrekt, is BlueCity 010 BV pas aan deze opdracht gebonden nadat zij deze schriftelijk aan de Opdrachtgever heeft bevestigd.

3.3 Een offerte voor de levering van meerdere diensten verplicht BlueCity 010 BV niet tot levering van een deel van de Diensten in deze offerte tegen een overeenkomstig deel van de prijs.

3.4 Aanbiedingen, offertes, prijsopgaven en tarieven gelden niet automatisch voor nieuwe opdrachten.

3.5 BlueCity 010 BV kan te allen tijde om welke reden dan ook het sluiten van een overeenkomst weigeren,tenzij een zodanige weigering plaatsvindt uitsluitend op één of meer gronden die in artikel 429 quater van het Wetboek van Strafrecht als discriminatie zijn aangemerkt.

3.6 Alle door BlueCity 010 BV gedane aanbiedingen ter zake de totstandkoming van een overeenkomst zijn vrijblijvend en onder het voorbehoud “zolang de voorraad (c.q. capaciteit) strekt”. Doet BlueCity 010 BV binnen een redelijke termijn na aanvaarding door de opdrachtgever een beroep op bedoeld voorbehoud dan wordt de beoogde overeenkomst geacht niet tot stand te zijn gekomen.

3.7 Een overeenkomst voor (een) gast(en) aangegaan door tussenpersonen (cargadoors, reisbureaus, Online
Travel Agents e.d.), al dan niet in naam van hun relatie(s), worden geacht mede voor rekening en risico van deze tussenpersonen te zijn gesloten. BlueCity 010 BV is aan tussenpersonen geen commissie of provisie, hoe ook genaamd, verschuldigd, tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders overeengekomen. De gast(en) en de tussenperso(o)n(en) zijn hoofdelijk aansprakelijk voor de betaling van het verschuldigde.

Artikel 4 Optierecht

4.1 Een optierecht is het recht van een opdrachtgever om eenzijdig de overeenkomst tot stand te doen komen door de enkele aanvaarding van een geldig aanbod van BlueCity 010 BV.

4.2 Een optierecht kan alleen schriftelijk worden verleend. Een optierecht kan voor een bepaalde of voor een onbepaalde duur worden overeengekomen. Het optierecht vervalt indien de optiehouder te kennen heeft gegeven geen gebruik te willen maken van het optierecht of indien de bepaalde duur is verstreken zonder dat de optiehouder te kennen heeft gegeven van het optierecht gebruik te willen maken.

4.3 Een optierecht kan door BlueCity 010 BV niet worden herroepen, tenzij een andere potentiële opdrachtgever BlueCity 010 BV een aanbod doet tot het sluiten van een overeenkomst ter zake het totaal of een gedeelte van de in optie uitstaande diensten. De optiehouder dient in zo’n geval door BlueCity 010 BV van dit aanbod op de hoogte te worden gebracht, waarna de optiehouder binnen een door BlueCity 010 BV te stellen termijn te kennen dient te geven al dan niet van het optierecht gebruik te willen maken. Indien de optiehouder niet binnen de gestelde termijn te kennen geeft gebruik te willen maken van het optierecht, vervalt het optierecht.

Artikel 5 Algemene rechten en verplichtingen van BlueCity 010 BV

5.1 BlueCity 010 BV is, onverminderd het bepaalde in de hiernavolgende artikelen, krachtens de overeenkomst verplicht op de overeengekomen tijdstippen de overeengekomen diensten te verlenen op de in dat BlueCity 010 BV gebruikelijke wijze.

5.2 BlueCity 010 BV is gerechtigd op ieder moment zonder opzegtermijn het verstrekken van diensten aan een gast te beëindigen wanneer de gast de huis- en/of gedragsregels overtreedt, of zich anderszins zodanig gedraagt dat de orde en de rust in BlueCity 010 BV en/of de normale exploitatie daarvan wordt verstoord. De gast dient alsdan op eerste verzoek BlueCity 010 BV te verlaten. Indien de opdrachtgever op een andere wijze niet volledig voldoet aan al zijn verplichtingen die hij uit welken hoofde ook jegens BlueCity 010 BV heeft dan is BlueCity 010 BV gerechtigd de dienstverlening op te schorten. BlueCity 010 BV mag onderhavige bevoegdheden slechts uitoefenen indien de aard en de ernst van de door de gast begane overtredingen daartoe naar het redelijk oordeel van BlueCity 010 BV voldoende aanleiding geven.

5.3 BlueCity 010 BV is na overleg met het ter plaatse bevoegd gezag gerechtigd de overeenkomst wegens gegronde vrees voor verstoring van de openbare orde buitengerechtelijk te ontbinden. Maakt BlueCity 010 BV van deze bevoegdheid gebruik, dan zal BlueCity 010 BV tot geen enkele schadevergoeding jegens de opdrachtgever gehouden zijn.

5.4 BlueCity 010 BV is niet verplicht enig goed van de gast in ontvangst en/of in bewaring te nemen. Het voorgaande houdt in dat BlueCity 010 BV niet verantwoordelijk en/of aansprakelijk is voor schade, verlies of diefstal van enig goed van de gast, welke BlueCity 010 BV geweigerd heeft om in ontvangst en/ofbewaring te nemen.

5.5 Indien BlueCity 010 BV voor het in ontvangst en/of in bewaring nemen van goederen enig bedrag aan de gast in rekening brengt, moet BlueCity 010 BV op die goederen letten als een goed huisvader, onverminderd het bepaalde in artikel 12.

5.6 BlueCity 010 BV is niet verplicht enig huisdier van de gast toe te laten en kan aan de toelating voorwaarden verbinden. Voor de toelating van assistentiehonden gelden de wettelijke regeling(en), inclusief de daarin aangegeven uitzonderingen.

5.7 De Opdrachtgever verplicht zich om aan BlueCity 010 BV alle noodzakelijke gegevens te verschaffen en medewerking te verlenen die BlueCity 010 BV nodig heeft om de Diensten te verrichten. BlueCity 010 BV mag de werkzaamheden opschorten zo lang Opdrachtgever niet aan de verplichting in deze bepaling voldoet. BlueCity 010 BV is nooit aansprakelijk voor enige schade en/of vertraging die is ontstaan door het niet, niet tijdig, of gebrekkig voldoen aan de in dit artikel bedoelde informatie- en medewerkingsplicht.

5.8 BlueCity 010 BV verricht haar Diensten altijd volgens een inspanningsverplichting en zij geeft geen garantie ten aanzien van de resultaten van haar dienstverlening, tenzij Partijen expliciet schriftelijk anders overeenkomen.

Artikel 6 Algemene verplichtingen van de gast

6.1 De gast is verplicht om zich aan de in BlueCity 010 BV geldende huis- en gedragsregels te houden en de redelijke aanwijzingen van BlueCity 010 BV op te volgen. BlueCity 010 BV moet de huis- en gedragsregels op een duidelijk waarneembare plaats kenbaar maken of schriftelijk verstrekken. Redelijke aanwijzingen mogen mondeling worden gegeven.

6.2 De gast is verplicht om mee te werken aan redelijke verzoeken van BlueCity 010 BV in het kader van diens wettelijke plichten omtrent onder andere veiligheid, identificatie, voedselveiligheid/hygiëne en beperking van overlast.

Artikel 7 beëindiging van de Overeenkomst & Annuleringen

7.1 Beëindigen van de Overeenkomst

7.1.1 De duur van de Overeenkomst is in de Overeenkomst zelf bepaald.

7.1.2 Elk der Partijen heeft het recht de Overeenkomst geheel of gedeeltelijk met onmiddellijke ingang op te zeggen wanneer de andere Partij failliet gaat of aan de andere Partij surseance van betaling wordt verleend, alsmede wanneer het bedrijf van de andere Partij wordt opgeheven of een liquidatie ondergaat.

7.1.3 Wanneer de Overeenkomst op enig moment wordt ontbonden en er op dat moment reeds Diensten zijn verricht, zullen de reeds uitgevoerde Diensten en de daaraan verbonden betalingsverplichting van de Opdrachtgever geen onderwerp zijn van enige ongedaanmakingsverplichting, tenzij de Opdrachtgever kan bewijzen dat BlueCity 010 BV in verzuim is met betrekking tot specifiek die Diensten. Bedragen die voorafgaand aan de ontbinding door BlueCity 010 BV zijn gefactureerd in verband met de reeds door haar naar behoren verrichte of geleverde prestaties in het kader van de uitvoering van de Overeenkomst blijven volledig verschuldigd en zijn onmiddellijk opeisbaar op het moment van ontbinding.

7.2 Annulering door opdrachtgevers

7.2.1 De opdrachtgever is bevoegd een overeenkomst te annuleren tegen betaling van de annuleringskosten. Als een opdrachtgever niet binnen een half uur na het afgesproken tijdstip arriveert dan wordt de opdrachtgever geacht geannuleerd te hebben en dan is hij de annuleringskosten verschuldigd. Indien opdrachtgever alsnog na een half uur (of later) na het afgesproken tijdstip arriveert, kan BlueCity 010 BV zich op deze verschuldigde annuleringskosten beroepen dan wel alsnog uitvoering geven aan de overeenkomst en volledige nakoming van opdrachtgever omtrent de overeenkomst te verlangen.

7.2.2 BlueCity 010 BV kan uiterlijk één maand voordat de eerste dienst op grond van de desbetreffende overeenkomst moet worden verleend aan de opdrachtgever verklaren bepaalde individuen samen te zullen beschouwen als groep. Op die personen zijn alsdan alle bepalingen voor groepen van toepassing.

7.2.3 Het bepaalde in de artikelen 9.1 en 10.12 is ook op annuleringen van toepassing.

7.2.4 Ingeval van no-show is de opdrachtgever in alle gevallen verplicht de reserveringswaarde te betalen.

7.2.5 Indien de overeengekomen diensten worden geannuleerd zijn op de geannuleerde diensten onderstaande bepalingen pro rata van toepassing. Hierbij worden de annuleringstermijn en het te betalen percentage van de opdrachtgever aan BlueCity 010 BV van de totale reserveringswaarde aangegeven.

  • – Een maand voor de overeengekomen reservering 0%
    – 2 weken voor de overeengekomen reservering 25%
    – 4 dagen voor de overeengekomen reservering 50%
    – 24 uur voor de overeengekomen reservering 100%

7.2.6 De Opdrachtgever is tegenover derden aansprakelijk voor de gevolgen van de annulering en zal BlueCity 010 BV vrijwaren voor hieruit voortvloeiende aanspraken van deze derden.

7.3 Annulering door BlueCity 010 BV

7.3.1 BlueCity 010 BV is met inachtneming van het navolgende bevoegd een overeenkomst te annuleren, tenzij anders is overeengekomen.

7.3.2 Indien BlueCity 010 BV een dienst tot het verstrekken van eten en drinken annuleert is het artikel 7.2.1. van overeenkomstige toepassing, met omwisseling van opdrachtgever en BlueCity 010 BV.

7.3.3 BlueCity 010 BV is te allen tijde bevoegd een overeenkomst te annuleren zonder tot betaling van de hierboven bedoelde bedragen gehouden te zijn, indien er voldoende aanwijzingen bestaan dat de op grond van die overeenkomst in BlueCity 010 BV te houden bijeenkomst een zodanig ander karakter heeft dan verwacht mocht worden op grond van aankondiging door de opdrachtgever of op grond van de hoedanigheid van opdrachtgever of gasten, dat BlueCity 010 BV de overeenkomst niet gesloten zou hebben indien het van het werkelijke karakter van de bijeenkomst op de hoogte was geweest. Maakt BlueCity 010 BV van deze bevoegdheid gebruik nadat de betreffende bijeenkomst begonnen is, dan is de opdrachtgever gehouden tot betaling van de tot dat tijdstip genoten diensten, doch vervalt zijn betalingsverplichting voor het overige. De vergoeding voor genoten diensten wordt in voorkomend geval naar tijdsevenredigheid berekend.

7.3.4 BlueCity 010 BV is gerechtigd om, in plaats van zijn in artikel 9.5.4 bedoelde bevoegdheid uit te oefenen, nadere eisen te stellen ten aanzien van het verloop van de betreffende bijeenkomst. Indien er voldoende aanwijzingen bestaan dat deze eisen niet (zullen) worden nageleefd, is BlueCity 010 BV alsnog gerechtigd zijn in artikel 9.5.4 bedoelde bevoegdheid uit te oefenen.

Artikel 8 Aansprakelijkheid BlueCity 010 B.V.

8.1 BlueCity 010 BV is tegenover de gast aansprakelijk voor schade die het gevolg is van een tekortkoming door BlueCity 010 BV in de nakoming van de overeenkomst, tenzij die tekortkoming niet kan worden toegerekend aan BlueCity 010 BV dan wel aan personen van wier hulp BlueCity 010 BV bij de uitvoering van de overeenkomst gebruik maakt.

8.2 Onverminderd het bepaalde in artikel 5.5 is BlueCity 010 BV niet aansprakelijk voor beschadiging of verlies van goederen, die in BlueCity 010 BV zijn meegebracht door een gast die daar zijn intrek heeft genomen. De opdrachtgever vrijwaart BlueCity 010 BV tegen aanspraken van gasten ter zake. Het hier bepaalde geldt niet voor zover de beschadiging of het verlies te wijten is aan opzet of grove schuld van BlueCity 010 BV.

8.3 Voor schade aan of met voertuigen van de gast veroorzaakt, is BlueCity 010 BV niet aansprakelijk behoudens indien en voor zover de schade het rechtstreeks gevolg is van opzet of grove schuld van BlueCity 010 BV.

8.4 BlueCity 010 BV is niet aansprakelijk voor schade direct of indirect aan wie of wat ook ontstaan als direct of indirect gevolg van enig gebrek of enige hoedanigheid of omstandigheid aan, in of op enig roerend of onroerend goed waarvan BlueCity 010 BV houder, (erf)pachter, huurder dan wel eigenaar is of dat anderszins ter beschikking van BlueCity 010 BV staat, behoudens indien en voor zover de schade het rechtstreeks gevolg is van opzet of grove schuld van BlueCity 010 BV.

8.5 Voor zover BlueCity 010 BV aansprakelijk is, is die aansprakelijkheid beperkt tot maximaal de vergoeding die Opdrachtgever heeft betaald onder de Overeenkomst.

8.6 Indien voor de gast aan de in bewaring gegeven goederen, waarvoor een vergoeding als bedoeld in artikel 5.5 in rekening wordt gebracht, schade ontstaat, is BlueCity 010 BV verplicht de schade aan deze goederen ten gevolge van beschadiging of vermissing te vergoeden. Schadevergoeding is niet verschuldigd ter zake in de afgegeven goederen aanwezige andere goederen.

8.7 Indien BlueCity 010 BV goederen in ontvangst neemt of indien goederen op welke wijze dan ook waar dan ook door wie dan ook worden gedeponeerd, bewaard en/of achtergelaten zonder dat BlueCity 010 BV daarvoor enige vergoeding bedingt, dan is BlueCity 010 BV niet aansprakelijk voor schade aan of in verband met die goederen op welke wijze dan ook ontstaan tenzij BlueCity 010 BV opzettelijk deze schade heeft toegebracht, of de schade het gevolg is van opzet of grove schuld van BlueCity 010 BV. In alle gevallen geldt dat BlueCity 010 BV niet gehouden kan worden tot vergoeding van schade van goederen die zich bevinden in goederen die worden gedeponeerd, bewaard of achtergelaten, ongeacht of BlueCity 010 BV daarvoor enige vergoeding bedingt.

Artikel 9 Aansprakelijkheid Gast

9.1 De opdrachtgever en de gast en degenen die hem vergezellen zijn hoofdelijk aansprakelijk voor alle schade die voor het BlueCity 010 BV en/of enige derde is en/of zal ontstaan als direct of indirect gevolg van een toerekenbare tekortkoming en/of onrechtmatige daad, waaronder overtreding van de huisregels is begrepen, begaan door de opdrachtgever en/of de gast en/of degenen die hem vergezellen, alsmede voor alle schade die is veroorzaakt door enig dier en/of enig goed waarvan zij houder zijn of die onder hun toezicht staan.

Artikel 10 Afrekening, vergoeding & betaling

10.1 Alle bedragen zoals genoemd in een aanbieding, offerte of Overeenkomst luiden in Euro’s en worden vermeld exclusief en inclusief BTW en eventuele andere van overheidswege opgelegde heffingen, tenzij anders vermeld.

10.2 De opdrachtgever is de in de overeenkomst overeengekomen prijs verschuldigd. De prijzen worden vermeld op offertes die door BlueCity 010 BV kenbaar worden gemaakt aan de opdrachtgever.

10.3 Opdrachtgever dient de factuur binnen een termijn van een maand na de factuurdatum volledig te voldoen. Deze betalingstermijn geldt als fatale termijn en Opdrachtgever is dan ook zonder nadere ingebrekestelling in verzuim, wanneer er niet tijdig betaald wordt.

10.4 Indien Opdrachtgever van mening is dat het bedrag van de factuur onjuist is, of dat er enige andere onvolkomenheid is in de factuur, dient hij BlueCity 010 BV hiervan onmiddellijk in kennis te stellen, met overlegging van overtuigend bewijs van haar standpunt. Betwisting van (een deel van) een factuur schort de betalingsverplichting van Opdrachtgever ten aanzien van (het onbetwiste deel van) een factuur niet op.

10.5 BlueCity 010 BV is gerechtigd om haar tarieven op ieder gewenst moment aan te passen. BlueCity 010 BV zal de Opdrachtgever ten minste 2 (twee) maanden voorafgaand aan een tariefswijziging daarvan op de hoogte stellen. Indien BlueCity 010 BV een tariefswijziging heeft aangekondigd, mag de Opdrachtgever de Overeenkomst opzeggen tot het moment dat de tariefswijziging van kracht wordt. De Opdrachtgever moet daarbij een opzegtermijn van een maand in acht nemen.

10.6 BlueCity 010 BV is gerechtigd om haar tarieven jaarlijks te verhogen conform het Consumentenprijsindexcijfer, zoals gepubliceerd door het Centraal Bureau voor de Statistiek, zonder dat dit voor de Opdrachtgever het recht oplevert om de Overeenkomst op te zeggen of anderszins te beëindigen.

10.7 Indien en voor zover tijdige betaling achterwege blijft, is de opdrachtgever in gebreke zonder dat enige ingebrekestelling zal zijn vereist. Uitsluitend indien de opdrachtgever een natuurlijk persoon (consument) is, stuurt BlueCity 010 BV bij achterwege blijven van betaling, eenmalig een ingebrekestelling met een termijn van tenminste 14 dagen om alsnog te betalen.

10.8 Indien de opdrachtgever in gebreke is moet hij aan BlueCity 010 BV alle op de inning vallende kosten vergoeden. De buitengerechtelijke inningskosten worden in rekening gebracht volgens de wet.

10.9 Zolang de opdrachtgever niet geheel aan al zijn verplichtingen jegens BlueCity 010 BV heeft voldaan is BlueCity 010 BV gerechtigd om alle goederen welke door de opdrachtgever in BlueCity 010 BV zijn meegebracht onder zich te nemen en te houden, totdat de opdrachtgever ten genoegen van BlueCity 010 BV aan al zijn verplichtingen jegens BlueCity 010 BV heeft voldaan. Naast een retentierecht komt BlueCity 010 BV in voorkomend geval een pandrecht toe op de betreffende goederen.

10.10 Indien BlueCity 010 BV goederen als bedoeld in artikel 10.9 onder zich heeft en de opdrachtgever van wie BlueCity 010 BV de goederen onder zich heeft gekregen gedurende drie maanden in gebreke is, is BlueCity 010 BV gerechtigd deze goederen publiekelijk dan wel onderhands te verkopen en zich op de opbrengst daarvan te verhalen. De aan de verkoop verbonden kosten komen eveneens ten laste van de opdrachtgever en BlueCity 010 BV kan zich ook daarvoor op de opbrengst van de verkoop verhalen. Hetgeen na het verhaal van BlueCity 010 BV resteert, wordt aan de opdrachtgever uitgekeerd.

10.11 Betaling geschiedt in Euro’s. Indien BlueCity 010 BV buitenlandse betaalmiddelen accepteert dan geldt de op het moment van betaling geldende marktkoers. BlueCity 010 BV kan daarbij bij wijze van administratiekosten een bedrag in rekening brengen dat overeenkomt met maximaal 10% van het bedrag dat in vreemde valuta wordt aangeboden. BlueCity 010 BV kan dit bewerkstelligen door de geldende marktkoers met maximaal 10% aan te passen.

10.12 De gast en de opdrachtgever zijn hoofdelijk aansprakelijk voor alle bedragen die één van hen of beiden aan BlueCity 010 BV uit welken hoofde ook verschuldigd zijn. Overeenkomsten worden behoudens andersluidend beding geacht mede namens elke gast gesloten te zijn. Door te verschijnen geeft de gast te kennen dat de opdrachtgever bevoegd was hem bij het sluiten van de betreffende overeenkomst te vertegenwoordigen.

Artikel 11 Overmacht

11.1 Als overmacht voor BlueCity 010 BV, die maakt dat een eventuele daardoor veroorzaakte tekortkoming BlueCity 010 BV niet kan worden toegerekend, geldt iedere voorziene of onvoorziene, voorzienbare of onvoorzienbare omstandigheid die het uitvoeren van de overeenkomst door BlueCity 010 BV zodanig bemoeilijkt dat het uitvoeren van de overeenkomst onmogelijk dan wel bezwaarlijk wordt.

11.2 Indien een van de partijen bij een overeenkomst niet in staat is om aan enige verplichting uit die overeenkomst te voldoen, is hij verplicht de andere partij hiervan zo spoedig mogelijk in kennis te stellen.

Artikel 12 Gevonden voorwerpen

12.1 In het gebouw en aanhorigheden van BlueCity 010 BV verloren of achtergelaten voorwerpen, die door de gast worden gevonden, moeten door deze zo spoedig mogelijk bij BlueCity 010 BV worden ingeleverd.

12.2 Van voorwerpen, waarvan de rechthebbende zich niet binnen een jaar na de inlevering daarvan bij BlueCity 010 BV heeft gemeld, verkrijgt BlueCity 010 BV de eigendom.

12.3 Indien BlueCity 010 BV door de gast achtergelaten voorwerpen aan deze toezendt geschiedt zulks geheel voor rekening en risico van de gast. BlueCity 010 BV is nimmer tot toezending verplicht.

Artikel 13 Kurken- en keukengeld

13.1 BlueCity 010 BV kan de gast verbieden om zelf meegebracht eten en/of drinken in BlueCity 010 BV, daaronder het terras mede begrepen, te nuttigen. Indien BlueCity 010 BV het nuttigen van zelf meegebracht eten en/ of drinken toestaat, kan BlueCity 010 BV aan het toestaan daarvan voorwaarden verbinden, waaronder het in rekening brengen van Kurken- en/of keukengeld.

13.2 De in de artikelen 16.1 bedoelde bedragen worden vooraf overeengekomen dan wel, bij gebreke van voorafgaande overeenkomst, in redelijkheid vastgesteld door BlueCity 010 BV.

Artikel 14 Intellectuele eigendomsrechten

14.1 Alle Intellectuele Eigendomsrechten die rusten op documenten of materialen die Opdrachtgever aan BlueCity 010 BV in het kader van de uitvoering van de Overeenkomst overhandigt, blijven te allen tijde bij Opdrachtgever. Opdrachtgever verstrekt aan BlueCity 010 BV een wereldwijde, niet-exclusieve en sublicentieerbare licentie om de aangeleverde materialen te gebruiken voor de uitvoering van de Overeenkomst.

14.2 De Intellectuele Eigendomsrechten die bij het aangaan van de Overeenkomst bij BlueCity 010 BV berusten, blijven bij BlueCity 010 BV.

14.3 Indien en voor zover er bij de uitvoering van de Overeenkomst Intellectuele Eigendomsrechten ontstaan op het resultaat van de Diensten, zullen deze Intellectuele Eigendomsrechten berusten bij BlueCity 010 BV.

Artikel 15 Varia

15.1 Opdrachtgever is niet gerechtigd zijn uit de Overeenkomst voortvloeiende rechten en/of verplichtingen zonder toestemming van BlueCity 010 BV aan een derde over te dragen, tenzij Partijen uitdrukkelijk schriftelijk anders zijn overeengekomen.

15.2 Op overeenkomsten is bij uitsluiting Nederlands recht van toepassing.

15.3 Alle geschillen voortvloeiende uit de Overeenkomst, dienen in eerste aanleg te worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in het arrondissement waar BlueCity 010 BV gevestigd is.

15.4 Indien enige bepaling van deze Overeenkomst niet geldig of niet bindend is of wordt, dan blijven Partijen gebonden aan de overige bepalingen. Partijen zullen dan in goed overleg de ongeldige bepalingen vervangen door een andere die wel geldig is en die de bedoeling van Partijen zoveel mogelijk benadert.